new register
 
 
     
เมนูหลัก
 เกี่ยวกับโรงเรียน
 ประวัติวัดกวิศราราม
 โครงสร้างบริหาร
 คณะกรรมการบริหาร
 แผนที่ตั้งโรงเรียน
 ศิษย์เก่าดีเด่น
 แหล่งเรียนรู้ภายใน
 แหล่งเรียนรู้ภายนอก
 หลักสูตร
 แฟ้มผลงาน
บุคลากร

 

ผู้บริหาร

สำนักผู้จัดการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

ประกาศคำสั่ง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

INFORMATION WS

ข้อมูลนักเรียน

อัตรากำลัง

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ค้นหาหนังสือ

ประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร

ความดีเด่นของครู

ความดีเด่นของนักเรียน

เกียรติยศโรงเรียน

 

แบบฟอร์มเอกสารภายในต่างๆ

            ค้นหาแบบฟอร์มเอกสาร

 

edltv


     โครงการ eDLTV

Classroom time table

ค้นหาตารางสอนครู
 

 

INFORMATION

   สารสนเทศโรงเรียน

 

 

สำรวจความเห็น
การให้บริการInternetของโรงเรียน
พอใจ
ไม่พอใจ


จำนวนผู้ลงคะแนน: 482
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวนนักเรียน 204
จำนวนครู 3
จำนวนวิชาเปิดเสรี 24
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน 8
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 ลงทะเบียน
 
เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

Edugether คือ ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน(Course Management System), ห้องสมุดเสมือน(Digital Library) และตลอดจนบริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้ใช้บริการ winitsuksa.ws.ac.th ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก" โดยมีข้อตกลงในการใช้งาน ดังนี้

ข้อตกลงสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน(Course Management System)

  • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
  • ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
  • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
  • ห้ามสมาชิกให้บริการ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ในกระดานข่าวของต่างๆ (Message Board)
  • ห้ามใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ winitsuksa.ws.ac.th
  • ห้ามใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตาม กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
  • ห้ามใช้เว็บไซต์ winitsuksa.ws.ac.th ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่บุคคลอื่น
  • ข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมที่จะให้เป็นวิทยาทานทางด้านการศึกษา ที่มิใช่ทางการค้า
  • สมาชิกจะไม่พยายามเข้าใช้เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่พยายามบุกรุก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ winitsuksa.ws.ac.th
  • ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบคุณลักษณะบางประการของบริการออกด้วยวิธีการ เวลา และด้วยเหตุผลใดก็ได้
  • สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อ
    • ข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกเผยแพร่
    • กระทำของบุคคลที่ 3 ในการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกของสมาชิก
    • การถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต
    • ไวรัสหรือคุณสมบัติที่ปิดกันการทำงานซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการของสมาชิก
    • การเข้ากันไม่ได้ระหว่างบริการและฮาร์ดแวร์
    • การสูญเสียข้อมูล ความล่าช้าหรือล้มเหลวของกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล
  • หากสมาชิกต้องการใช้พื้นที่เกินกว่า 50 MB สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • สมาชิกมีสิทธิ์ใช้บริการห้องสมุดเสมือน(Digital Library) โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานสำหรับการใช้งานห้องสมุดเสมือน(Digital Library)
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
  • ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่สมาชิกนั้นๆ เพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
  • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงสำหรับการใช้งานห้องสมุดเสมือน(Digital Library)

  • สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าการใช้งานห้องสมุดเสมือนมีค่าใช้บริการในการเรียกดูข้อมูล และสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการแต่เพียงผู้เดียว แต่หากเป็นการบริการเรียกดูข้อมูลที่ไม่เสียค่าบริการ สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าบริการ
  • วิธีการชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการจะหักค่าบริการจากจำนวน Airtime ของสมาชิก
  • Airtime ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งานและสามารถสะสมยอด Airtime เพื่อใช้บริการต่อไปได้เรื่อยๆ แต่จะไม่สามารถเรียกคืนเป็นเงินได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
  • สมาชิกสามารถเติม Airtime ผ่านเว็บไซต์
  • หากจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการใช้บริการมียอดจำนวนมากกว่าจำนวน airtime ที่สมาชิกมีอยู่ สมาชิกจะไม่สามารถรับบริการได้
  • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
  • ผู้ให้บริการให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ทั้งหมด ด้วยความผิดพลาดทั้งปวงที่มีอยู่แก่สมาชิก โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมด ทั้งในเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความถูกต้อง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและไม่ให้การรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น
  • สมาชิกยอมรับว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์
  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การกำหนดและเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการเรียกดูข้อมูล โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของท่าน เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ผู้ให้บริการจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อตกลงทุกข้อทุกประการที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยทันที ฉะนั้นก่อนกดปุ่มยอมรับ กรุณาทำความเข้าใจกับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่

   
 
 

โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี

 Winitsuksa School Lopburi Copyright 2006 10 Petracha Rd. Thahin Muang Lopburi, Thailand. 15000 
(Southern Side Of King Narai Palace) Tel. 0-3641-1235, 0-3642-1088 E-mail : winitsuksa@ws.ac.th 
Please Set Your Display Properties To 1024 x 768 Templates By IT Center